enzh-CNfritmsthvi

Người nhận Cục quản lý xuất nhập cảnh

Để nó có thể quan tâm,

Vui lòng nhận đơn đăng ký này để chuyển chứng thực Visa của ông Thibaud Dubuisson từ hộ chiếu cũ số ###### sang Hộ chiếu mới của ông ######.

Chờ đợi sự chấp thuận của bạn, liên quan

Alain Zaugg

Giám đốc điều hành